Giờ tàu tại Việt Nam

Những đối tác luôn tin tưởng chúng tôi

Thành phố Hồ Chí Minh


Chuyến đi

Giá tốt nhất

Thời gian hành trình

Các kết nối mỗi ngày

Khởi hành đầu tiên

Khởi hành cuối cùng

Khoảng cách
Tàu từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh 50 $ 12 giờ 42 phút 4 13:00 05:20 1.137 km
Tàu từ Đà Nẵng đến Thành phố Hồ Chí Minh 43 $ 6 giờ 47 phút 5 15:47 05:58 608 km
Tàu từ Thành phố Huế đến Thành phố Hồ Chí Minh 29,15 $ 1 giờ 57 phút 6 14:00 03:40 636 km
Tàu từ Nha Trang đến Thành phố Hồ Chí Minh 24 $ 13 giờ 47 phút 6 07:14 05:26 321 km
Tàu từ Vũng Tàu đến Thành phố Hồ Chí Minh 7,93 $ 3 giờ 46 phút 4 07:07 09:25 73 km

Hà Nội


Chuyến đi

Giá tốt nhất

Thời gian hành trình

Các kết nối mỗi ngày

Khởi hành đầu tiên

Khởi hành cuối cùng

Khoảng cách
Tàu từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Hà Nội 50 $ 12 giờ 56 phút 4 13:00 04:55 1.137 km
Tàu từ Đà Nẵng đến Hà Nội 35 $ 8 giờ 53 phút 7 07:34 01:45 605 km
Tàu từ Hải Phòng đến Hà Nội 10 $ 2 giờ 35 phút 3 16:05 01:40 89 km
Tàu từ Thành phố Huế đến Hà Nội 35 $ 10 giờ 23 phút 6 10:54 04:33 540 km
Tàu từ Nha Trang đến Hà Nội 39,26 $ 7 giờ 25 phút 5 03:02 06:31 1.039 km

Đà Nẵng


Chuyến đi

Giá tốt nhất

Thời gian hành trình

Các kết nối mỗi ngày

Khởi hành đầu tiên

Khởi hành cuối cùng

Khoảng cách
Tàu từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Đà Nẵng 43 $ 8 giờ 13 phút 5 13:00 04:55 608 km
Tàu từ Hà Nội đến Đà Nẵng 35 $ 9 giờ 12 phút 8 13:00 05:20 605 km
Tàu từ Hải Phòng đến Đà Nẵng - - - - - 557 km
Tàu từ Thành phố Huế đến Đà Nẵng 11 $ 3 giờ 34 phút 5 13:06 02:51 80 km
Tàu từ Nha Trang đến Đà Nẵng 28 $ 11 giờ 44 phút 5 10:20 06:09 438 km
Tàu từ Lào Cai đến Đà Nẵng - - - - - 841 km

Hải Phòng


Chuyến đi

Giá tốt nhất

Thời gian hành trình

Các kết nối mỗi ngày

Khởi hành đầu tiên

Khởi hành cuối cùng

Khoảng cách
Tàu từ Hà Nội đến Hải Phòng 10 $ 2 giờ 37 phút 3 13:00 01:15 89 km
Tàu từ Hải Dương đến Hải Phòng 3,79 $ 44 phút 15 07:20 20:17 37 km

Thành phố Huế


Chuyến đi

Giá tốt nhất

Thời gian hành trình

Các kết nối mỗi ngày

Khởi hành đầu tiên

Khởi hành cuối cùng

Khoảng cách
Tàu từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Thành phố Huế 29,04 $ 3 giờ 17 phút 6 06:00 04:55 636 km
Tàu từ Hà Nội đến Thành phố Huế 35 $ 11 giờ 12 phút 9 13:00 05:20 540 km
Tàu từ Đà Nẵng đến Thành phố Huế 11 $ 3 giờ 13 phút 4 08:09 20:53 80 km
Tàu từ Nha Trang đến Thành phố Huế 22,10 $ 10 giờ 59 phút 6 10:21 06:31 499 km
Tàu từ Ðà Lạt đến Thành phố Huế 21,43 $ 17 giờ 1 phút 3 07:10 21:20 510 km

Nha Trang


Chuyến đi

Giá tốt nhất

Thời gian hành trình

Các kết nối mỗi ngày

Khởi hành đầu tiên

Khởi hành cuối cùng

Khoảng cách
Tàu từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Nha Trang 24 $ 11 giờ 47 phút 6 13:00 04:55 321 km
Tàu từ Hà Nội đến Nha Trang 49 $ 1 giờ 52 phút 4 13:00 05:20 1.039 km
Tàu từ Đà Nẵng đến Nha Trang 28 $ 10 giờ 29 phút 6 15:47 05:58 438 km
Tàu từ Thành phố Huế đến Nha Trang 28 $ 11 giờ 35 phút 5 13:06 03:40 499 km
Tàu từ Vũng Tàu đến Nha Trang 6,96 $ 4 giờ 3 phút 3 07:10 10:07 312 km

Quy Nhơn


Chuyến đi

Giá tốt nhất

Thời gian hành trình

Các kết nối mỗi ngày

Khởi hành đầu tiên

Khởi hành cuối cùng

Khoảng cách
Tàu từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Quy Nhơn 21,04 $ 11 giờ 8 phút 4 06:00 21:55 433 km

Vũng Tàu


Chuyến đi

Giá tốt nhất

Thời gian hành trình

Các kết nối mỗi ngày

Khởi hành đầu tiên

Khởi hành cuối cùng

Khoảng cách
Tàu từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Vũng Tàu 7,95 $ 3 giờ 21 phút 6 12:00 07:05 73 km
Tàu từ Đà Nẵng đến Vũng Tàu 16,62 $ 14 giờ 26 phút 3 07:16 18:50 648 km
Tàu từ Nha Trang đến Vũng Tàu 8,04 $ 4 giờ 35 phút 3 14:31 08:52 312 km
Tàu từ Ðà Lạt đến Vũng Tàu 5,29 $ 14 phút 1 19:20 19:34 232 km