Giờ tàu tại Việt Nam

Những đối tác luôn tin tưởng chúng tôi

Thành phố Hồ Chí Minh


Chuyến đi

Giá tốt nhất

Thời gian hành trình

Các kết nối mỗi ngày

Khởi hành đầu tiên

Khởi hành cuối cùng

Khoảng cách
Tàu từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh 50 $ 12 giờ 46 phút 5 13:00 05:20 1137 km
Tàu từ Đà Nẵng đến Thành phố Hồ Chí Minh 43 $ 8 giờ 54 phút 5 08:21 05:36 608 km
Tàu từ Thành phố Huế đến Thành phố Hồ Chí Minh 20,54 $ 5 giờ 18 phút 6 10:56 05:28 636 km
Tàu từ Nha Trang đến Thành phố Hồ Chí Minh 24 $ 13 giờ 5 phút 6 15:39 05:26 321 km
Tàu từ Vũng Tàu đến Thành phố Hồ Chí Minh 7,44 $ 3 giờ 41 phút 28 07:07 05:42 73 km

Hà Nội


Chuyến đi

Giá tốt nhất

Thời gian hành trình

Các kết nối mỗi ngày

Khởi hành đầu tiên

Khởi hành cuối cùng

Khoảng cách
Tàu từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Hà Nội 50 $ 12 giờ 57 phút 4 13:00 04:55 1137 km
Tàu từ Đà Nẵng đến Hà Nội 35 $ 9 giờ 1 phút 6 09:23 05:59 605 km
Tàu từ Hải Phòng đến Hà Nội 10 $ 2 giờ 35 phút 3 16:05 01:40 89 km
Tàu từ Thành phố Huế đến Hà Nội 35 $ 11 giờ 23 phút 6 08:36 04:33 540 km
Tàu từ Nha Trang đến Hà Nội 49 $ 1 giờ 56 phút 4 10:21 23:23 1039 km

Đà Nẵng


Chuyến đi

Giá tốt nhất

Thời gian hành trình

Các kết nối mỗi ngày

Khởi hành đầu tiên

Khởi hành cuối cùng

Khoảng cách
Tàu từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Đà Nẵng 43 $ 8 giờ 48 phút 5 13:00 04:55 608 km
Tàu từ Hà Nội đến Đà Nẵng 35 $ 9 giờ 19 phút 8 13:00 05:20 605 km
Tàu từ Thành phố Huế đến Đà Nẵng 11 $ 6 giờ 20 phút 5 15:37 05:28 80 km
Tàu từ Nha Trang đến Đà Nẵng 28 $ 10 giờ 53 phút 5 10:21 03:04 438 km
Tàu từ Quy Nhơn đến Đà Nẵng 11,47 $ 5 giờ 36 phút 7 00:24 20:31 277 km
Tàu từ Phan Thiết đến Đà Nẵng 63 $ 23 giờ 20 phút 1 20:10 19:30 572 km

Hải Phòng


Chuyến đi

Giá tốt nhất

Thời gian hành trình

Các kết nối mỗi ngày

Khởi hành đầu tiên

Khởi hành cuối cùng

Khoảng cách
Tàu từ Hà Nội đến Hải Phòng 10 $ 2 giờ 37 phút 3 13:00 01:15 89 km
Tàu từ Hải Dương đến Hải Phòng 3,17 $ 44 phút 15 13:20 20:17 37 km

Thành phố Huế


Chuyến đi

Giá tốt nhất

Thời gian hành trình

Các kết nối mỗi ngày

Khởi hành đầu tiên

Khởi hành cuối cùng

Khoảng cách
Tàu từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Thành phố Huế 2,88 $ 6 giờ 4 phút 6 12:00 04:55 636 km
Tàu từ Hà Nội đến Thành phố Huế 35 $ 11 giờ 41 phút 7 13:00 05:20 540 km
Tàu từ Đà Nẵng đến Thành phố Huế 11 $ 7 giờ 26 phút 4 09:23 05:59 80 km
Tàu từ Nha Trang đến Thành phố Huế 28 $ 11 giờ 13 phút 5 10:21 03:04 499 km
Tàu từ Ðà Lạt đến Thành phố Huế 23,59 $ 17 giờ 56 phút 12 21:22 04:58 510 km

Nha Trang


Chuyến đi

Giá tốt nhất

Thời gian hành trình

Các kết nối mỗi ngày

Khởi hành đầu tiên

Khởi hành cuối cùng

Khoảng cách
Tàu từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Nha Trang 24 $ 11 giờ 52 phút 6 13:00 04:55 321 km
Tàu từ Hà Nội đến Nha Trang 49 $ 1 giờ 26 phút 4 13:00 05:20 1039 km
Tàu từ Đà Nẵng đến Nha Trang 28 $ 11 giờ 14 phút 6 08:21 05:36 438 km
Tàu từ Hải Phòng đến Nha Trang - - - - - 995 km
Tàu từ Thành phố Huế đến Nha Trang 4,53 $ 11 giờ 55 phút 6 14:00 05:28 499 km
Tàu từ Ðà Lạt đến Nha Trang 3,77 $ 3 giờ 59 phút 18 04:58 03:58 88 km
Tàu từ Cà Mau đến Nha Trang - - - - - 558 km
Tàu từ Thành phố Tuy Hòa đến Nha Trang - - - - - 96 km
Tàu từ Tam Kỳ đến Nha Trang - - - - - 378 km
Tàu từ Đồng Hới đến Nha Trang 28,48 $ 11 giờ 27 phút 5 12:35 02:30 643 km

Quy Nhơn


Chuyến đi

Giá tốt nhất

Thời gian hành trình

Các kết nối mỗi ngày

Khởi hành đầu tiên

Khởi hành cuối cùng

Khoảng cách
Tàu từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Quy Nhơn 21,04 $ 11 giờ 8 phút 4 06:00 21:55 433 km

Vũng Tàu


Chuyến đi

Giá tốt nhất

Thời gian hành trình

Các kết nối mỗi ngày

Khởi hành đầu tiên

Khởi hành cuối cùng

Khoảng cách
Tàu từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Vũng Tàu 3,77 $ 3 giờ 31 phút 18 12:00 12:00 73 km
Tàu từ Đà Nẵng đến Vũng Tàu 18,30 $ 14 giờ 25 phút 23 19:42 04:42 648 km
Tàu từ Nha Trang đến Vũng Tàu 8,85 $ 4 giờ 36 phút 22 16:51 04:28 312 km
Tàu từ Ðà Lạt đến Vũng Tàu 5,82 $ 14 phút 1 19:20 19:20 232 km

Ðà Lạt


Chuyến đi

Giá tốt nhất

Thời gian hành trình

Các kết nối mỗi ngày

Khởi hành đầu tiên

Khởi hành cuối cùng

Khoảng cách
Tàu từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Ðà Lạt 7,36 $ 3 giờ 42 phút 3 12:00 12:15 234 km
Tàu từ Hà Nội đến Ðà Lạt 31,69 $ 30 giờ 55 phút 21 12:00 04:20 1047 km
Tàu từ Đà Nẵng đến Ðà Lạt 18,31 $ 14 giờ 27 phút 20 07:16 04:42 459 km
Tàu từ Thành phố Huế đến Ðà Lạt 25,49 $ 16 giờ 49 phút 1 04:30 21:19 510 km
Tàu từ Nha Trang đến Ðà Lạt 7,89 $ 4 giờ 37 phút 21 01:02 03:28 88 km