Giờ bay tại Việt Nam

Những đối tác luôn tin tưởng chúng tôi

Thành phố Hồ Chí Minh


Chuyến đi

Giá tốt nhất

Thời gian hành trình

Các kết nối mỗi ngày

Khởi hành đầu tiên

Khởi hành cuối cùng

Khoảng cách
Bay từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh 23,91 $ 2 giờ 11 phút 68 05:40 22:20 1137 km
Bay từ Đà Nẵng đến Thành phố Hồ Chí Minh 22,07 $ 1 giờ 26 phút 35 07:10 22:50 608 km
Bay từ Thành phố Huế đến Thành phố Hồ Chí Minh 22,10 $ 1 giờ 59 phút 20 13:30 23:10 636 km
Bay từ Nha Trang đến Thành phố Hồ Chí Minh 20,49 $ 1 giờ 8 phút 8 07:10 22:35 321 km
Bay từ Vũng Tàu đến Thành phố Hồ Chí Minh - - - - - 73 km

Hà Nội


Chuyến đi

Giá tốt nhất

Thời gian hành trình

Các kết nối mỗi ngày

Khởi hành đầu tiên

Khởi hành cuối cùng

Khoảng cách
Bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Hà Nội 25 $ 2 giờ 10 phút 80 05:00 23:30 1137 km
Bay từ Đà Nẵng đến Hà Nội 22,16 $ 1 giờ 19 phút 27 09:00 22:55 605 km
Bay từ Hải Phòng đến Hà Nội 55,74 $ 11 giờ 31 phút 44 23:30 04:00 89 km
Bay từ Thành phố Huế đến Hà Nội 21,52 $ 1 giờ 15 phút 6 10:55 21:10 540 km
Bay từ Nha Trang đến Hà Nội 28,79 $ 1 giờ 53 phút 13 07:40 18:30 1039 km

Đà Nẵng


Chuyến đi

Giá tốt nhất

Thời gian hành trình

Các kết nối mỗi ngày

Khởi hành đầu tiên

Khởi hành cuối cùng

Khoảng cách
Bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Đà Nẵng 20,25 $ 1 giờ 21 phút 37 05:30 22:00 608 km
Bay từ Hà Nội đến Đà Nẵng 22,30 $ 1 giờ 21 phút 26 06:00 20:15 605 km
Bay từ Thành phố Huế đến Đà Nẵng 56,93 $ 14 giờ 58 phút 94 05:25 04:30 80 km
Bay từ Nha Trang đến Đà Nẵng 20,02 $ 1 giờ 6 phút 4 12:55 14:25 438 km
Bay từ Quy Nhơn đến Đà Nẵng 53,51 $ 10 giờ 30 phút 45 14:35 16:20 277 km
Bay từ Phan Thiết đến Đà Nẵng - - - - - 572 km

Hải Phòng


Chuyến đi

Giá tốt nhất

Thời gian hành trình

Các kết nối mỗi ngày

Khởi hành đầu tiên

Khởi hành cuối cùng

Khoảng cách
Bay từ Hà Nội đến Hải Phòng 58,10 $ 12 giờ 31 phút 112 02:20 03:35 89 km
Bay từ Hải Dương đến Hải Phòng - - - - - 37 km

Thành phố Huế


Chuyến đi

Giá tốt nhất

Thời gian hành trình

Các kết nối mỗi ngày

Khởi hành đầu tiên

Khởi hành cuối cùng

Khoảng cách
Bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Thành phố Huế 15,06 $ 2 giờ 40 phút 27 11:00 21:15 636 km
Bay từ Hà Nội đến Thành phố Huế 21,57 $ 1 giờ 14 phút 6 07:45 19:25 540 km
Bay từ Đà Nẵng đến Thành phố Huế 55,74 $ 12 giờ 39 phút 110 03:20 04:25 80 km
Bay từ Nha Trang đến Thành phố Huế 44,01 $ 13 giờ 39 phút 121 09:55 03:55 499 km
Bay từ Ðà Lạt đến Thành phố Huế 60,12 $ 26 giờ 3 phút 65 14:20 14:50 510 km

Nha Trang


Chuyến đi

Giá tốt nhất

Thời gian hành trình

Các kết nối mỗi ngày

Khởi hành đầu tiên

Khởi hành cuối cùng

Khoảng cách
Bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Nha Trang 21,48 $ 1 giờ 10 phút 9 07:00 19:15 321 km
Bay từ Hà Nội đến Nha Trang 24 $ 1 giờ 52 phút 14 06:45 15:25 1039 km
Bay từ Đà Nẵng đến Nha Trang 24,42 $ 1 giờ 5 phút 4 07:10 14:35 438 km
Bay từ Hải Phòng đến Nha Trang 31,68 $ 14 giờ 28 phút 28 12:25 12:10 995 km
Bay từ Thành phố Huế đến Nha Trang 54,78 $ 13 giờ 59 phút 98 03:05 04:30 499 km
Bay từ Ðà Lạt đến Nha Trang 56,79 $ 17 giờ 26 phút 124 18:10 03:20 88 km
Bay từ Cà Mau đến Nha Trang 169,57 $ 23 giờ 48 phút 68 13:15 13:15 558 km
Bay từ Thành phố Tuy Hòa đến Nha Trang 179,09 $ 19 giờ 25 phút 1 20:10 15:35 96 km
Bay từ Tam Kỳ đến Nha Trang 146,16 $ 15 giờ 21 phút 57 14:25 01:05 378 km
Bay từ Đồng Hới đến Nha Trang 57,64 $ 20 giờ 35 phút 89 14:35 01:20 643 km

Quy Nhơn


Chuyến đi

Giá tốt nhất

Thời gian hành trình

Các kết nối mỗi ngày

Khởi hành đầu tiên

Khởi hành cuối cùng

Khoảng cách
Bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Quy Nhơn 31,27 $ 23 giờ 5 phút 52 11:30 01:55 433 km

Vũng Tàu


Chuyến đi

Giá tốt nhất

Thời gian hành trình

Các kết nối mỗi ngày

Khởi hành đầu tiên

Khởi hành cuối cùng

Khoảng cách
Bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Vũng Tàu - - - - - 73 km
Bay từ Đà Nẵng đến Vũng Tàu 50,03 $ 7 giờ 30 phút 212 06:00 05:55 648 km
Bay từ Nha Trang đến Vũng Tàu - - - - - 312 km
Bay từ Ðà Lạt đến Vũng Tàu - - - - - 232 km

Ðà Lạt


Chuyến đi

Giá tốt nhất

Thời gian hành trình

Các kết nối mỗi ngày

Khởi hành đầu tiên

Khởi hành cuối cùng

Khoảng cách
Bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Ðà Lạt 20,12 $ 13 giờ 21 phút 119 12:00 03:55 234 km
Bay từ Hà Nội đến Ðà Lạt 33,46 $ 1 giờ 50 phút 16 06:20 16:05 1047 km
Bay từ Đà Nẵng đến Ðà Lạt 26,91 $ 1 giờ 8 phút 3 10:30 12:20 459 km
Bay từ Thành phố Huế đến Ðà Lạt 55,68 $ 18 giờ 1 phút 75 13:30 23:25 510 km
Bay từ Nha Trang đến Ðà Lạt 53,69 $ 16 giờ 14 phút 122 10:45 04:55 88 km