Giờ bay tại Việt Nam

Những đối tác luôn tin tưởng chúng tôi

Thành phố Hồ Chí Minh


Chuyến đi

Giá tốt nhất

Thời gian hành trình

Các kết nối mỗi ngày

Khởi hành đầu tiên

Khởi hành cuối cùng

Khoảng cách
Bay từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh 22,98 $ 2 giờ 11 phút 83 06:20 22:40 1.137 km
Bay từ Đà Nẵng đến Thành phố Hồ Chí Minh 20,26 $ 1 giờ 25 phút 49 07:30 23:00 608 km
Bay từ Hải Phòng đến Thành phố Hồ Chí Minh 19,08 $ 2 giờ 1 phút 19 11:00 17:55 1.117 km
Bay từ Thành phố Huế đến Thành phố Hồ Chí Minh 19,88 $ 1 giờ 27 phút 20 08:10 23:20 636 km
Bay từ Nha Trang đến Thành phố Hồ Chí Minh 29,69 $ 1 giờ 5 phút 18 09:45 22:45 321 km

Hà Nội


Chuyến đi

Giá tốt nhất

Thời gian hành trình

Các kết nối mỗi ngày

Khởi hành đầu tiên

Khởi hành cuối cùng

Khoảng cách
Bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Hà Nội 22,74 $ 2 giờ 10 phút 103 06:30 23:40 1.137 km
Bay từ Đà Nẵng đến Hà Nội 23,87 $ 1 giờ 19 phút 41 07:25 23:35 605 km
Bay từ Hải Phòng đến Hà Nội 186 $ 15 giờ 4 phút 10 10:50 02:20 89 km
Bay từ Thành phố Huế đến Hà Nội 18,74 $ 1 giờ 16 phút 4 10:20 22:30 540 km
Bay từ Nha Trang đến Hà Nội 21 $ 1 giờ 54 phút 12 12:00 18:50 1.039 km

Đà Nẵng


Chuyến đi

Giá tốt nhất

Thời gian hành trình

Các kết nối mỗi ngày

Khởi hành đầu tiên

Khởi hành cuối cùng

Khoảng cách
Bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Đà Nẵng 21,32 $ 1 giờ 22 phút 55 09:55 22:20 608 km
Bay từ Hà Nội đến Đà Nẵng 23,06 $ 1 giờ 21 phút 50 05:45 21:45 605 km
Bay từ Thành phố Huế đến Đà Nẵng 81,35 $ 15 giờ 29 phút 17 16:55 02:30 80 km
Bay từ Nha Trang đến Đà Nẵng 25,64 $ 1 giờ 6 phút 5 08:55 13:40 438 km
Bay từ Quy Nhơn đến Đà Nẵng 172,24 $ 8 giờ 34 phút 6 14:55 16:20 277 km
Bay từ Phan Thiết đến Đà Nẵng - - - - - 572 km

Hải Phòng


Chuyến đi

Giá tốt nhất

Thời gian hành trình

Các kết nối mỗi ngày

Khởi hành đầu tiên

Khởi hành cuối cùng

Khoảng cách
Bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Hải Phòng 28,60 $ 8 giờ 50 phút 17 05:40 22:55 1.117 km
Bay từ Hà Nội đến Hải Phòng 61,06 $ 12 giờ 29 phút 115 09:45 03:35 89 km
Bay từ Đà Nẵng đến Hải Phòng 22,31 $ 4 giờ 17 phút 23 11:10 13:15 557 km
Bay từ Thành phố Huế đến Hải Phòng 57,83 $ 14 giờ 47 phút 100 13:10 22:30 499 km
Bay từ Thành Phố Nam Định đến Hải Phòng - - - - - 71 km

Thành phố Huế


Chuyến đi

Giá tốt nhất

Thời gian hành trình

Các kết nối mỗi ngày

Khởi hành đầu tiên

Khởi hành cuối cùng

Khoảng cách
Bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Thành phố Huế 20,66 $ 1 giờ 24 phút 21 06:00 21:10 636 km
Bay từ Hà Nội đến Thành phố Huế 24,17 $ 1 giờ 16 phút 8 08:05 20:10 540 km
Bay từ Đà Nẵng đến Thành phố Huế 57,85 $ 12 giờ 35 phút 110 11:00 04:25 80 km
Bay từ Hải Phòng đến Thành phố Huế 80,98 $ 13 giờ 57 phút 105 11:00 02:50 499 km
Bay từ Nha Trang đến Thành phố Huế 63,75 $ 12 giờ 53 phút 127 08:45 03:55 499 km
Bay từ Lào Cai đến Thành phố Huế - - - - - 770 km

Nha Trang


Chuyến đi

Giá tốt nhất

Thời gian hành trình

Các kết nối mỗi ngày

Khởi hành đầu tiên

Khởi hành cuối cùng

Khoảng cách
Bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Nha Trang 26 $ 1 giờ 7 phút 20 07:40 20:45 321 km
Bay từ Hà Nội đến Nha Trang 38,96 $ 1 giờ 52 phút 18 05:15 15:40 1.039 km
Bay từ Đà Nẵng đến Nha Trang 23,41 $ 1 giờ 7 phút 5 11:55 12:05 438 km
Bay từ Hải Phòng đến Nha Trang 51,91 $ 1 giờ 42 phút 2 11:00 12:10 995 km
Bay từ Thành phố Huế đến Nha Trang 88,80 $ 13 giờ 59 phút 98 12:55 04:30 499 km

Cần Thơ


Chuyến đi

Giá tốt nhất

Thời gian hành trình

Các kết nối mỗi ngày

Khởi hành đầu tiên

Khởi hành cuối cùng

Khoảng cách
Bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Cần Thơ 93,70 $ 14 giờ 12 phút 24 14:30 02:55 127 km
Bay từ Hà Nội đến Cần Thơ 34,58 $ 3 giờ 40 phút 24 06:30 19:20 1.222 km
Bay từ Đà Nẵng đến Cần Thơ 35,26 $ 3 giờ 53 phút 11 12:00 11:20 720 km
Bay từ Nha Trang đến Cần Thơ 57,27 $ 17 giờ 47 phút 99 07:10 20:35 445 km

Quy Nhơn


Chuyến đi

Giá tốt nhất

Thời gian hành trình

Các kết nối mỗi ngày

Khởi hành đầu tiên

Khởi hành cuối cùng

Khoảng cách
Bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Quy Nhơn 20,50 $ 1 giờ 10 phút 9 05:10 16:15 433 km

Vũng Tàu


Chuyến đi

Giá tốt nhất

Thời gian hành trình

Các kết nối mỗi ngày

Khởi hành đầu tiên

Khởi hành cuối cùng

Khoảng cách
Bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Vũng Tàu - - - - - 73 km
Bay từ Đà Nẵng đến Vũng Tàu 50,03 $ 4 giờ 47 phút 25 06:00 12:25 648 km
Bay từ Nha Trang đến Vũng Tàu - - - - - 312 km
Bay từ Phan Rang-Tháp Chàm đến Vũng Tàu - - - - - 248 km

Ðà Lạt


Chuyến đi

Giá tốt nhất

Thời gian hành trình

Các kết nối mỗi ngày

Khởi hành đầu tiên

Khởi hành cuối cùng

Khoảng cách
Bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Ðà Lạt 20,12 $ 13 giờ 8 phút 118 09:45 03:55 234 km
Bay từ Hà Nội đến Ðà Lạt 21,68 $ 1 giờ 49 phút 16 07:00 19:35 1.047 km
Bay từ Đà Nẵng đến Ðà Lạt 21,86 $ 1 giờ 18 phút 5 11:00 16:05 459 km
Bay từ Thành phố Huế đến Ðà Lạt 32,37 $ 8 giờ 58 phút 46 07:30 11:20 510 km
Bay từ Nha Trang đến Ðà Lạt 57,85 $ 16 giờ 31 phút 119 10:05 04:55 88 km