Giờ bay tại Việt Nam

Những đối tác luôn tin tưởng chúng tôi

Thành phố Hồ Chí Minh


Chuyến đi

Giá tốt nhất

Thời gian hành trình

Các kết nối mỗi ngày

Khởi hành đầu tiên

Khởi hành cuối cùng

Khoảng cách
Bay từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh 22,17 $ 2 giờ 11 phút 74 05:40 22:30 1.137 km
Bay từ Đà Nẵng đến Thành phố Hồ Chí Minh 19,64 $ 1 giờ 27 phút 36 06:10 22:50 608 km
Bay từ Thành phố Huế đến Thành phố Hồ Chí Minh 23,32 $ 1 giờ 28 phút 22 08:30 23:10 636 km
Bay từ Nha Trang đến Thành phố Hồ Chí Minh 19,19 $ 1 giờ 8 phút 11 10:50 21:15 321 km
Bay từ Vũng Tàu đến Thành phố Hồ Chí Minh - - - - - 73 km

Hà Nội


Chuyến đi

Giá tốt nhất

Thời gian hành trình

Các kết nối mỗi ngày

Khởi hành đầu tiên

Khởi hành cuối cùng

Khoảng cách
Bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Hà Nội 25 $ 2 giờ 9 phút 73 05:00 22:55 1.137 km
Bay từ Đà Nẵng đến Hà Nội 19,97 $ 1 giờ 20 phút 36 09:00 22:25 605 km
Bay từ Hải Phòng đến Hà Nội 186 $ 15 giờ 4 phút 10 10:50 02:20 89 km
Bay từ Thành phố Huế đến Hà Nội 18,74 $ 1 giờ 15 phút 6 12:50 21:10 540 km
Bay từ Nha Trang đến Hà Nội 32,15 $ 1 giờ 51 phút 13 10:15 20:35 1.039 km

Đà Nẵng


Chuyến đi

Giá tốt nhất

Thời gian hành trình

Các kết nối mỗi ngày

Khởi hành đầu tiên

Khởi hành cuối cùng

Khoảng cách
Bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Đà Nẵng 21,32 $ 1 giờ 21 phút 40 05:30 21:00 608 km
Bay từ Hà Nội đến Đà Nẵng 19,99 $ 1 giờ 20 phút 30 14:25 20:30 605 km
Bay từ Thành phố Huế đến Đà Nẵng 58,87 $ 15 giờ 4 phút 97 13:30 04:30 80 km
Bay từ Nha Trang đến Đà Nẵng 21,43 $ 1 giờ 5 phút 3 08:45 08:50 438 km
Bay từ Quy Nhơn đến Đà Nẵng 62,93 $ 10 giờ 24 phút 46 14:40 16:20 277 km
Bay từ Phan Thiết đến Đà Nẵng - - - - - 572 km

Hải Phòng


Chuyến đi

Giá tốt nhất

Thời gian hành trình

Các kết nối mỗi ngày

Khởi hành đầu tiên

Khởi hành cuối cùng

Khoảng cách
Bay từ Hà Nội đến Hải Phòng 58,10 $ 12 giờ 30 phút 112 11:30 03:35 89 km
Bay từ Hải Dương đến Hải Phòng - - - - - 37 km

Thành phố Huế


Chuyến đi

Giá tốt nhất

Thời gian hành trình

Các kết nối mỗi ngày

Khởi hành đầu tiên

Khởi hành cuối cùng

Khoảng cách
Bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Thành phố Huế 15,06 $ 1 giờ 27 phút 28 11:10 21:15 636 km
Bay từ Hà Nội đến Thành phố Huế 20,15 $ 1 giờ 14 phút 6 10:35 19:25 540 km
Bay từ Đà Nẵng đến Thành phố Huế 57,85 $ 12 giờ 39 phút 110 08:40 04:25 80 km
Bay từ Hải Phòng đến Thành phố Huế 50,51 $ 14 giờ 38 phút 104 12:20 02:50 499 km
Bay từ Nha Trang đến Thành phố Huế 53,36 $ 13 giờ 39 phút 121 16:00 03:55 499 km
Bay từ Lào Cai đến Thành phố Huế - - - - - 770 km

Nha Trang


Chuyến đi

Giá tốt nhất

Thời gian hành trình

Các kết nối mỗi ngày

Khởi hành đầu tiên

Khởi hành cuối cùng

Khoảng cách
Bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Nha Trang 19,80 $ 1 giờ 11 phút 13 08:30 19:30 321 km
Bay từ Hà Nội đến Nha Trang 27,93 $ 1 giờ 52 phút 13 11:05 15:40 1.039 km
Bay từ Đà Nẵng đến Nha Trang 20,05 $ 1 giờ 6 phút 3 07:00 14:35 438 km
Bay từ Thành phố Huế đến Nha Trang 57,04 $ 13 giờ 59 phút 98 13:30 04:30 499 km
Bay từ Vũng Tàu đến Nha Trang - - - - - 312 km

Quy Nhơn


Chuyến đi

Giá tốt nhất

Thời gian hành trình

Các kết nối mỗi ngày

Khởi hành đầu tiên

Khởi hành cuối cùng

Khoảng cách
Bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Quy Nhơn 20,50 $ 12 giờ 7 phút 38 11:10 20:55 433 km

Vũng Tàu


Chuyến đi

Giá tốt nhất

Thời gian hành trình

Các kết nối mỗi ngày

Khởi hành đầu tiên

Khởi hành cuối cùng

Khoảng cách
Bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Vũng Tàu - - - - - 73 km
Bay từ Đà Nẵng đến Vũng Tàu 50,03 $ 4 giờ 47 phút 25 06:00 12:25 648 km
Bay từ Nha Trang đến Vũng Tàu - - - - - 312 km
Bay từ Ðà Lạt đến Vũng Tàu - - - - - 232 km