Giờ tàu tại Việt Nam

Những đối tác luôn tin tưởng chúng tôi

Thành phố Hồ Chí Minh


Chuyến đi

Giá tốt nhất

Thời gian hành trình

Các kết nối mỗi ngày

Khởi hành đầu tiên

Khởi hành cuối cùng

Khoảng cách
Xe buýt từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh - 36 giờ 5 07:00 21:30 1137 km
Xe buýt từ Đà Nẵng đến Thành phố Hồ Chí Minh 5,22 $ 5 giờ 10 phút 27 00:01 23:59 608 km
Xe buýt từ Thành phố Huế đến Thành phố Hồ Chí Minh 19 $ 23 giờ 50 phút 3 07:30 14:15 636 km
Xe buýt từ Nha Trang đến Thành phố Hồ Chí Minh 7,50 $ 9 giờ 42 phút 3 08:00 21:00 321 km
Xe buýt từ Vũng Tàu đến Thành phố Hồ Chí Minh 5,95 $ 1 giờ 56 phút 56 12:00 17:30 73 km

Hà Nội


Chuyến đi

Giá tốt nhất

Thời gian hành trình

Các kết nối mỗi ngày

Khởi hành đầu tiên

Khởi hành cuối cùng

Khoảng cách
Xe buýt từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Hà Nội 34 $ 34 giờ 4 23:30 20:00 1137 km
Xe buýt từ Đà Nẵng đến Hà Nội 7,29 $ 14 giờ 29 phút 2 09:18 19:30 605 km
Xe buýt từ Hải Phòng đến Hà Nội 1,24 $ 3 giờ 34 phút 35 11:00 16:15 89 km
Xe buýt từ Thành phố Huế đến Hà Nội 13,70 $ 15 giờ 17 phút 6 05:48 18:48 540 km
Xe buýt từ Nha Trang đến Hà Nội 24,44 $ 35 giờ 36 phút 2 09:18 00:30 1039 km

Đà Nẵng


Chuyến đi

Giá tốt nhất

Thời gian hành trình

Các kết nối mỗi ngày

Khởi hành đầu tiên

Khởi hành cuối cùng

Khoảng cách
Xe buýt từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Đà Nẵng 7,09 $ 10 giờ 16 phút 5 08:00 21:00 608 km
Xe buýt từ Hà Nội đến Đà Nẵng - 15 giờ 30 phút 5 07:00 21:30 605 km
Xe buýt từ Thành phố Huế đến Đà Nẵng 3,94 $ 2 giờ 50 phút 3 07:30 13:15 80 km
Xe buýt từ Nha Trang đến Đà Nẵng 5,94 $ 13 giờ 31 phút 3 09:12 19:30 438 km
Xe buýt từ Quy Nhơn đến Đà Nẵng - - - - - 277 km
Xe buýt từ Phan Thiết đến Đà Nẵng - - - - - 572 km

Hải Phòng


Chuyến đi

Giá tốt nhất

Thời gian hành trình

Các kết nối mỗi ngày

Khởi hành đầu tiên

Khởi hành cuối cùng

Khoảng cách
Xe buýt từ Hà Nội đến Hải Phòng 11,71 $ 4 giờ 5 phút 20 07:00 14:15 89 km
Xe buýt từ Hải Dương đến Hải Phòng 10,96 $ 3 giờ 10 phút 2 14:30 18:30 37 km

Thành phố Huế


Chuyến đi

Giá tốt nhất

Thời gian hành trình

Các kết nối mỗi ngày

Khởi hành đầu tiên

Khởi hành cuối cùng

Khoảng cách
Xe buýt từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Thành phố Huế 18,87 $ 23 giờ 40 phút 2 13:00 14:30 636 km
Xe buýt từ Hà Nội đến Thành phố Huế 13,71 $ 12 giờ 35 phút 6 07:00 21:30 540 km
Xe buýt từ Đà Nẵng đến Thành phố Huế 4,17 $ 3 giờ 10 phút 3 08:45 14:30 80 km
Xe buýt từ Nha Trang đến Thành phố Huế 13,38 $ 14 giờ 56 phút 5 09:12 18:30 499 km
Xe buýt từ Ðà Lạt đến Thành phố Huế - - - - - 510 km

Nha Trang


Chuyến đi

Giá tốt nhất

Thời gian hành trình

Các kết nối mỗi ngày

Khởi hành đầu tiên

Khởi hành cuối cùng

Khoảng cách
Xe buýt từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Nha Trang 7,59 $ 10 giờ 28 phút 3 07:00 21:00 321 km
Xe buýt từ Hà Nội đến Nha Trang 11,26 $ 26 giờ 18 phút 6 13:00 21:30 1039 km
Xe buýt từ Đà Nẵng đến Nha Trang 8,02 $ 6 giờ 13 phút 2 13:00 19:30 438 km
Xe buýt từ Hải Phòng đến Nha Trang 34,51 $ 27 giờ 4 09:00 19:00 995 km
Xe buýt từ Thành phố Huế đến Nha Trang 12,22 $ 13 giờ 56 phút 4 14:30 13:30 499 km
Xe buýt từ Ðà Lạt đến Nha Trang 7,55 $ 4 giờ 2 07:30 12:30 88 km
Xe buýt từ Cà Mau đến Nha Trang - - - - - 558 km
Xe buýt từ Thành phố Tuy Hòa đến Nha Trang - - - - - 96 km
Xe buýt từ Tam Kỳ đến Nha Trang - - - - - 378 km
Xe buýt từ Đồng Hới đến Nha Trang 21,52 $ 18 giờ 36 phút 3 06:00 06:18 643 km

Quy Nhơn


Chuyến đi

Giá tốt nhất

Thời gian hành trình

Các kết nối mỗi ngày

Khởi hành đầu tiên

Khởi hành cuối cùng

Khoảng cách
Xe buýt từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Quy Nhơn - - - - - 433 km

Vũng Tàu


Chuyến đi

Giá tốt nhất

Thời gian hành trình

Các kết nối mỗi ngày

Khởi hành đầu tiên

Khởi hành cuối cùng

Khoảng cách
Xe buýt từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Vũng Tàu 5,35 $ 1 giờ 58 phút 86 12:00 18:00 73 km
Xe buýt từ Đà Nẵng đến Vũng Tàu 21 $ 19 giờ 30 phút 1 18:00 18:00 648 km
Xe buýt từ Nha Trang đến Vũng Tàu 7,12 $ 2 giờ 3 phút 1 04:00 22:00 312 km
Xe buýt từ Ðà Lạt đến Vũng Tàu - - - - - 232 km

Ðà Lạt


Chuyến đi

Giá tốt nhất

Thời gian hành trình

Các kết nối mỗi ngày

Khởi hành đầu tiên

Khởi hành cuối cùng

Khoảng cách
Xe buýt từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Ðà Lạt 12,34 $ 7 giờ 1 22:00 22:00 234 km
Xe buýt từ Hà Nội đến Ðà Lạt - - - - - 1047 km
Xe buýt từ Đà Nẵng đến Ðà Lạt 13,09 $ 14 giờ 18 phút 3 13:00 17:00 459 km
Xe buýt từ Thành phố Huế đến Ðà Lạt - - - - - 510 km
Xe buýt từ Nha Trang đến Ðà Lạt 5,22 $ 4 giờ 3 08:15 13:00 88 km