Giờ tàu tại Việt Nam

Những đối tác luôn tin tưởng chúng tôi

Thành phố Hồ Chí Minh


Chuyến đi

Giá tốt nhất

Thời gian hành trình

Các kết nối mỗi ngày

Khởi hành đầu tiên

Khởi hành cuối cùng

Khoảng cách
Xe buýt từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh 34,02 $ 36 giờ 5 12:00 21:30 1.137 km
Xe buýt từ Đà Nẵng đến Thành phố Hồ Chí Minh 5,22 $ 13 giờ 3 phút 15 15:30 23:59 608 km
Xe buýt từ Hải Phòng đến Thành phố Hồ Chí Minh 35,01 $ 38 giờ 1 15:00 05:00 1.117 km
Xe buýt từ Thành phố Huế đến Thành phố Hồ Chí Minh 21,20 $ 23 giờ 50 phút 3 10:15 14:15 636 km
Xe buýt từ Nha Trang đến Thành phố Hồ Chí Minh 7,20 $ 9 giờ 42 phút 4 09:18 21:00 321 km

Hà Nội


Chuyến đi

Giá tốt nhất

Thời gian hành trình

Các kết nối mỗi ngày

Khởi hành đầu tiên

Khởi hành cuối cùng

Khoảng cách
Xe buýt từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Hà Nội 34 $ 34 giờ 4 07:00 20:00 1.137 km
Xe buýt từ Đà Nẵng đến Hà Nội 21,04 $ 16 giờ 1 13:30 13:30 605 km
Xe buýt từ Hải Phòng đến Hà Nội 6,70 $ 1 giờ 53 phút 31 05:00 19:30 89 km
Xe buýt từ Thành phố Huế đến Hà Nội 11,80 $ 13 giờ 2 16:24 17:00 540 km
Xe buýt từ Nha Trang đến Hà Nội 24,49 $ 35 giờ 36 phút 2 00:30 00:30 1.039 km

Đà Nẵng


Chuyến đi

Giá tốt nhất

Thời gian hành trình

Các kết nối mỗi ngày

Khởi hành đầu tiên

Khởi hành cuối cùng

Khoảng cách
Xe buýt từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Đà Nẵng 4,75 $ 10 giờ 5 08:00 21:00 608 km
Xe buýt từ Hà Nội đến Đà Nẵng 21,04 $ 15 giờ 2 17:00 18:00 605 km
Xe buýt từ Thành phố Huế đến Đà Nẵng 10,17 $ 3 giờ 1 08:30 08:30 80 km
Xe buýt từ Nha Trang đến Đà Nẵng 5,94 $ 10 giờ 2 00:30 19:30 438 km
Xe buýt từ Quy Nhơn đến Đà Nẵng - - - - - 277 km
Xe buýt từ Phan Thiết đến Đà Nẵng - - - - - 572 km

Hải Phòng


Chuyến đi

Giá tốt nhất

Thời gian hành trình

Các kết nối mỗi ngày

Khởi hành đầu tiên

Khởi hành cuối cùng

Khoảng cách
Xe buýt từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Hải Phòng 41,50 $ 37 giờ 1 14:00 13:30 1.117 km
Xe buýt từ Hà Nội đến Hải Phòng 2,50 $ 2 giờ 50 phút 29 06:00 19:30 89 km
Xe buýt từ Đà Nẵng đến Hải Phòng 20,88 $ 16 giờ 1 15:45 15:45 557 km
Xe buýt từ Thành phố Huế đến Hải Phòng 16,06 $ 16 giờ 12 phút 2 16:30 16:30 499 km
Xe buýt từ Thành Phố Nam Định đến Hải Phòng 12,94 $ 4 giờ 40 phút 4 12:30 00:40 71 km

Thành phố Huế


Chuyến đi

Giá tốt nhất

Thời gian hành trình

Các kết nối mỗi ngày

Khởi hành đầu tiên

Khởi hành cuối cùng

Khoảng cách
Xe buýt từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Thành phố Huế 18,96 $ 23 giờ 40 phút 2 20:00 14:30 636 km
Xe buýt từ Hà Nội đến Thành phố Huế 13,24 $ 12 giờ 47 phút 4 07:00 21:30 540 km
Xe buýt từ Đà Nẵng đến Thành phố Huế 9,31 $ 3 giờ 1 14:00 14:00 80 km
Xe buýt từ Hải Phòng đến Thành phố Huế 18,71 $ 14 giờ 16 phút 2 19:00 20:40 499 km
Xe buýt từ Nha Trang đến Thành phố Huế 13,38 $ 16 giờ 59 phút 2 03:12 19:30 499 km
Xe buýt từ Lào Cai đến Thành phố Huế 33,90 $ 18 giờ 30 phút 1 20:30 15:00 770 km

Nha Trang


Chuyến đi

Giá tốt nhất

Thời gian hành trình

Các kết nối mỗi ngày

Khởi hành đầu tiên

Khởi hành cuối cùng

Khoảng cách
Xe buýt từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Nha Trang 7,38 $ 10 giờ 24 phút 5 13:00 21:00 321 km
Xe buýt từ Hà Nội đến Nha Trang 29,36 $ 26 giờ 18 phút 6 21:30 21:30 1.039 km
Xe buýt từ Đà Nẵng đến Nha Trang 6,17 $ 10 giờ 14 phút 2 10:48 18:30 438 km
Xe buýt từ Hải Phòng đến Nha Trang 34,51 $ 27 giờ 4 09:00 19:00 995 km
Xe buýt từ Thành phố Huế đến Nha Trang 12,22 $ 16 giờ 57 phút 2 18:30 13:00 499 km

Cần Thơ


Chuyến đi

Giá tốt nhất

Thời gian hành trình

Các kết nối mỗi ngày

Khởi hành đầu tiên

Khởi hành cuối cùng

Khoảng cách
Xe buýt từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Cần Thơ 8,67 $ 4 giờ 10 12:00 21:00 127 km
Xe buýt từ Hà Nội đến Cần Thơ 37,77 $ 41 giờ 12 phút 1 03:30 20:42 1.222 km
Xe buýt từ Đà Nẵng đến Cần Thơ 26,68 $ 26 giờ 1 18:12 20:12 720 km
Xe buýt từ Nha Trang đến Cần Thơ 15,41 $ 15 giờ 1 05:12 20:12 445 km

Quy Nhơn


Chuyến đi

Giá tốt nhất

Thời gian hành trình

Các kết nối mỗi ngày

Khởi hành đầu tiên

Khởi hành cuối cùng

Khoảng cách
Xe buýt từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Quy Nhơn - - - - - 433 km

Vũng Tàu


Chuyến đi

Giá tốt nhất

Thời gian hành trình

Các kết nối mỗi ngày

Khởi hành đầu tiên

Khởi hành cuối cùng

Khoảng cách
Xe buýt từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Vũng Tàu 5,35 $ 1 giờ 58 phút 86 11:20 18:00 73 km
Xe buýt từ Đà Nẵng đến Vũng Tàu 22,38 $ 20 giờ 1 18:00 14:00 648 km
Xe buýt từ Nha Trang đến Vũng Tàu 7,12 $ 2 giờ 1 22:00 22:00 312 km
Xe buýt từ Phan Rang-Tháp Chàm đến Vũng Tàu 6,97 $ 2 giờ 1 05:30 07:30 248 km

Ðà Lạt


Chuyến đi

Giá tốt nhất

Thời gian hành trình

Các kết nối mỗi ngày

Khởi hành đầu tiên

Khởi hành cuối cùng

Khoảng cách
Xe buýt từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Ðà Lạt 12,34 $ 7 giờ 1 22:00 22:00 234 km
Xe buýt từ Hà Nội đến Ðà Lạt - - - - - 1.047 km
Xe buýt từ Đà Nẵng đến Ðà Lạt 13,09 $ 16 giờ 54 phút 4 13:00 17:15 459 km
Xe buýt từ Thành phố Huế đến Ðà Lạt - - - - - 510 km
Xe buýt từ Nha Trang đến Ðà Lạt 5,22 $ 4 giờ 3 08:15 13:00 88 km